Strešné izolácie

Charakteristika strešeného systému z fóliovej povlakovej krytiny

ALKORPLAN

FATRAFOL

Strešné fólie sú určené na pokrývanie plochých a šikmých striech. Sú vhodné tak pre nové objekty, ako aj pre sanácie starých striech.Strešné fólie  sú určené na zhotovovanie povlakovej krytiny nepochôdznych, pochôdznych, pojazdných a vegetačných striech

  • Odporúčaný sklon strechy najmenej 1°
  • Hydroizolačná bezpečnosť je vo väčšine prípadov zabezpečená 1 vrstvou fólie hrúbky 1,2, 1,5 alebo 1,8 mm
  • Dlhodobá odolnosť proti bežne sa vyskytujúcemi prirodzenému koróznemu namáhaniu (expozícia UV žiareniu, tepelnú energia, agresivita dažďovej vody, ovzdušia, priemyselné exhaláty)
  • Výborná zvariteľnosť fólie aj po dlhodobom vystavení pôsobeniu vonkajšieho prostredia
  • Povlaková krytina má veľmi nízku plošnú hmotnosť
  • Vlastná povlaková krytina nevyžaduje údržbu
  • Fólie z PVC-P sa vyzančujú nízkym difúznym odporom